Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
„Złap się wolności od uzależnienia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Cel projektu

 

 

Celem projektu jest pomoc 129 mieszkańcom woj. świętokrzyskiego uzależnionym od substancji psychoaktywnych dzięki zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez:

• utworzenie 6 nowych miejsc udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 75

• rozwój nowych usług zdrowotnych i wsparcie działalności ww Hostelu - 12 istniejących miejsc świadczenia usług,

• rozwój nowych usług zdrowotnych i wsparcie działalności Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach, gm. Mniów, Pałęgi 80 - 25 istniejących miejsc świadczenia usługi.

Termin realizacji projektu: od 01.06.2020 do 31.03.2023 r.