Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
„Złap się wolności od uzależnienia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Opis projektu

Nazwa projektu: „Złap się wolności od uzależnienia”

Okres realizacji projektu: 2020-06-01 – 2023-03-31

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Tryb operacji w ramach naboru: Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, głównie z powodu zaburzeń psychicznych i/lub uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych, obejmująca w szczególności: tworzenie oraz wsparcie działalności hosteli oraz innych ośrodków (zespołów) opieki pozaszpitalnej, wskazanych w punkcie 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.

 

Wartość projektu: 3 203 033,45 zł

Biuro projektu:

STOWARZYSZENIE „NADZIEJA RODZINIE”
ul. Mielczarskiego 45,
25-709 Kielce,
Telefon: 41 335 87 55,
Adres e-mail: sekretariat@snr.org.pl

Osoba do kontaktów: Monika Kucharska